BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG KIẾN A

KS. NGUYỄN AN

TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
Tốt nghiệp chuyên nghành Giám Sát Công Trình tại Đại Học…

KS. BÙI LÂM HOÀNG HUY

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT
 
 
 
 
 

KS. PHAN QUỐC VŨ

PHÓ PHÒNG GIÁM SÁT
 

NV. NGUYỄN TIẾN THỊNH

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT
 
 
 
 
 

KS. NGUYỄN AN THÀNH

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT
Tốt nghiệp chuyên nghành Giám Sát Công Trình tại Đại Học…