BAN QUẢN TRỊ KIẾN A

KTS. NGUYỄN QUỐC BỬU

GIÁM ĐỐC
Người sáng lập,giám đốc công ty thiết kế xây dựng Kiến…
 
 
 
 

KTS. NGUYỄN QUỐC BẢO

PHÓ GIÁM ĐỐC
Phó giám đốc công ty thiết kế xây dựng Kiến A
Tốt nghiệp…
 
 
 
 

KS. NGUYỄN ANH MINH

PHÓ GIÁM ĐỐC
Phó giám đốc công ty thiết kế xây dựng Kiến A
Tốt nghiệp…